经典美文 情感文章 散文随笔 生活随笔 心情日记 现代诗歌 古词风韵 爱情故事 语录名句 微小说 影评 杂文 佳句
×取消主题

千字文

发表时间:2018-03-21用户:一※※※世♥情殇阅读:631
tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng

天地玄黄 宇宙洪荒

rì yuè yíng zè chén xiù liè zhāng

日月盈昃 辰宿列张

hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng

寒来暑往 秋收冬藏

rùn yú chéng suì lǜ lǚ tiáo yáng

闰馀成岁 律吕调阳

yún téng zhì yǔ lù jié wéi shuāng

云腾致雨 露结为霜

jīn shēng lí shuǐ yù chū kūn gāng

金生丽水 玉出昆冈

jiàn hào jù què zhū chēng yè guāng

剑号巨阙 珠称夜光

guǒ zhēn lǐ nài cài zhòng jiè jiāng

果珍李柰 菜重芥姜

hǎi xián hé dàn lín qián yǔ xiáng

海咸河淡 鳞潜羽翔

lóng shī huǒ dì niǎo guān rén huáng

龙师火帝 鸟官人皇

shǐ zhì wén zì nǎi fú yī shang

始制文字 乃服衣裳

tuī wèi ràng guó yǒu yú táo táng

推位让国 有虞陶唐

diào mín fá zuì zhōu fā yīn tāng

吊民伐罪 周发殷汤

zuò cháo wèn dào chuí gǒng píng zhāng

坐朝问道 垂拱平章

ài yù lí shǒu chén fú róng qiāng

爱育黎首 臣伏戎羌

xiá ěr yī tǐ shuài bīn guī wáng

遐迩一体 率宾归王

míng fèng zài shù bái jū shí cháng

鸣凤在竹 白驹食场

huà bèi cǎo mù lài jí wàn fāng

化被草木 赖及万方

gài cǐ shēn fà sì dà wǔ chang

盖此身发 四大五常

gōng wéi jū yǎng qǐ gǎn huǐ shāng

恭惟鞠养 岂敢毁伤

nǚ mù zhēn jié nán xiào cái liáng

女慕贞洁 男效才良

zhī guò bì gǎi dé néng mò wàng

知过必改 得能莫忘

wǎng tán bǐ duǎn mǐ shì jǐ cháng

罔谈彼短 靡恃己长

xìn shǐ kě fù qì yù nán liáng

信使可覆 器欲难量

mò bēi sī rǎn shī zàn gāo yáng

墨悲丝染 诗赞羔羊

jǐng xíng wéi xián kè niàn zuò shèng

景行维贤 克念作圣

dé jiàn míng lì xíng duān biǎo zhèng

德建名立 形端表正

kōng gǔ chuán shēng xū táng xí tīng

空谷传声 虚堂习听

huò yīn è jī fú yuán shàn qìng

祸因恶积 福缘善庆

chǐ bì fēi bǎo cùn yīn shì jìng

尺璧非宝 寸阴是竞

zī fù shì jūn yuē yán yǔ jìng

资父事君 曰严与敬

xiào dāng jié lì zhōng zé jìn mìng

孝当竭力 忠则尽命

lín shēn lǚ bó sù xīng wēn qìng

临深履薄 夙兴温凊

sì lán sī xīn rú sōng zhī shèng

似兰斯馨 如松之盛

chuān liú bù xī yuān chéng qǔ yìng

川流不息 渊澄取映

róng zhǐ ruò sī yán cí ān dìng

容止若思 言辞安定

dǔ chū chéng měi shèn zhōng yí lìng

笃初诚美 慎终宜令

róng yè suǒ jī jí shèn wú jìng

荣业所基 籍甚无竟

xué yōu dēng shì shè zhí cóng zhèng

学优登仕 摄职从政

cún yǐ gān táng qù ér yì yǒng

存以甘棠 去而益咏

yuè shū guì jiàn lǐ bié zūn bēi

乐殊贵贱 礼别尊卑

shàng hé xià mù fū chàng fù suí

上和下睦 夫唱妇随

wài shòu fù xùn rù fèng mǔ yí

外受傅训 入奉母仪

zhū gū bó shū yóu zǐ bǐ ér

诸姑伯叔 犹子比儿

kǒng huái xiōng dì tóng qì lián zhī

孔怀兄弟 同气连枝

jiāo yǒu tóu fèn qiē mó zhēn guī

交友投分 切磨箴规

rén cí yǐn cè zào cì fú lí

仁慈隐恻 造次弗离

jié yì lián tuì diān pèi fēi kuī

节义廉退 颠沛匪亏

xìng jìng qíng yì xīn dòng shén pí

性静情逸 心动神疲

shǒu zhēn zhì mǎn zhú wù yì yí

守真志满 逐物意移

jiān chí yǎ cāo hǎo jué zì mí

坚持雅操 好爵自縻

dū yì huá xià dōng xī èr jīng

都邑华夏 东西二京

bèi máng miàn luò fú wèi jù jīng

背邙面洛 浮渭据泾

gōng diàn pán yù lóu guàn fēi jīng

宫殿盘郁 楼观飞惊

tú xiě qín shòu huà cǎi xiān líng

图写禽兽 画彩仙灵

bǐng shè páng qǐ jiǎ zhàng duì yíng

丙舍旁启 甲帐对楹

sì yán shè xí gǔ sè chuī shēng

肆筵设席 鼓瑟吹笙

shēng jiē nà bì biàn zhuàn yí xīng

升阶纳陛 弁转疑星

yòu tōng guǎng nèi zuǒ dá chéng míng

右通广内 左达承明

jì jí fén diǎn yì jù qún yīng

既集坟典 亦聚群英

dù gǎo zhōng lì qī shū bì jīng

杜稿钟隶 漆书壁经

fǔ luó jiàng xiàng lù xiá huái qīng

府罗将相 路侠槐卿

hù fēng bā xiàn jiā jǐ qiān bīng

户封八县 家给千兵

gāo guān péi niǎn qū gǔ zhèn yīng

高冠陪辇 驱毂振缨

shì lù chǐ fù chē jià féi qīng

世禄侈富 车驾肥轻

cè gōng mào shí lè bēi kè míng

策功茂实 勒碑刻铭

pán xī yī yǐn zuǒ shí ā héng

磻溪伊尹 佐时阿衡

yǎn zhái qū fù wēi dàn shú yíng

奄宅曲阜 微旦孰营

huán gōng kuāng hé jì ruò fú qīng

桓公匡合 济弱扶倾

qǐ huí hàn huì yuè gǎn wǔ dīng

绮回汉惠 说感武丁

jùn yì mì wù duō shì shí níng

俊乂密勿 多士寔宁

jìn chǔ gēng bà zhào wèi kùn héng

晋楚更霸 赵魏困横

jiǎ tú miè guó jiàn tǔ huì méng

假途灭虢 践土会盟

hé zūn yuē fǎ hán bì fán xíng

何遵约法 韩弊烦刑

qǐ jiǎn pō mù yòng jūn zuì jīng

起翦颇牧 用军最精

xuān wēi shā mò chí yù dān qīng

宣威沙漠 驰誉丹青

jiǔ zhōu yǔ jì bǎi jùn qín bìng

九州禹迹 百郡秦并

yuè zōng tài dài shàn zhǔ yún tíng

岳宗泰岱 禅主云亭

yàn mén zǐ sài jī tián chì chéng

雁门紫塞 鸡田赤城

kūn chí jié shí jù yě dòng tíng

昆池碣石 钜野洞庭

kuàng yuǎn mián miǎo yán xiù yǎo míng

旷远绵邈 岩岫杳冥

zhì běn yú nóng wù zī jià sè

治本于农 务兹稼穑

chù zǎi nán mǔ wǒ yì shǔ jì

俶载南亩 我艺黍稷

shuì shú gòng xīn quàn shǎng chù zhì

税熟贡新 劝赏黜陟

mèng kē dūn sù shǐ yú bǐng zhí

孟轲敦素 史鱼秉直

shù jī zhōng yōng láo qiān jǐn chì

庶几中庸 劳谦谨敕

líng yīn chá lǐ jiàn mào biàn sè

聆音察理 鉴貌辨色

yí jué jiā yóu miǎn qí zhīzhí

贻厥嘉猷 勉其祗植

xǐng gōng jī jiè chǒng zēng kàng jí

省躬讥诫 宠增抗极

dài rǔ jìn chǐ lín gāo xìng jí

殆辱近耻 林皋幸即

liǎng shū jiàn jī jiě zǔ shuí bī

两疏见机 解组谁逼

suǒ jū xián chù chén mò jì liáo

索居闲处 沉默寂寥

qiú gǔ xún lùn sàn lǜ xiāo yáo

求古寻论 散虑逍遥

xīn zòu lèi qiǎn qī xiè huān zhāo

欣奏累遣 戚谢欢招

qú hé de lì yuán mǎng chōu tiáo

渠荷的历 园莽抽条

pí pá wǎn cuì wú tóng zǎo diāo

枇杷晚翠 梧桐早凋

chén gēn wěi yì luò yè piāo yáo

陈根委翳 落叶飘摇

yóu kūn dú yùn líng mó jiàng xiāo

游鹍独运 凌摩绛霄

dān dú wán shì yù mù náng xiāng

耽读玩市 寓目囊箱

yì yóu yōu wèi zhǔ ěr yuán qiáng

易輶攸畏 属耳垣墙

jù shàn cān fàn shì kǒu chōng cháng

具膳餐饭 适口充肠

bǎo yù pēng zǎi jī yàn zāo kāng

饱饫烹宰 饥厌糟糠

qīn qī gù jiù lǎo shào yì liáng

亲戚故旧 老少异粮

qiè yù jì fǎng shì jīn wéi fáng

妾御绩纺 侍巾帷房

wán shàn yuán xié yín zhú wěi huáng

纨扇圆洁 银烛炜煌

zhòu mián xī mèi lán sǔn xiàng chuáng

昼眠夕寐 蓝笋象床

xián gē jiǔ yàn jiē bēi jǔ shāng

弦歌酒宴 接杯举觞

jiǎo shǒu dùn zú yuè yù qiě kāng

矫手顿足 悦豫且康

dí hòu sì xù jì sì zhēng cháng

嫡后嗣续 祭祀蒸尝

qǐ sǎng zài bài sǒng jù kǒng huáng

稽颡再拜 悚惧恐惶

jiān dié jiǎn yào gù dá shěn xiáng

笺牒简要 顾答审详

hái gòu xiǎng yù zhí rè yuàn liáng

骸垢想浴 执热愿凉

lǘ luó dú tè hài yuè chāo xiāng

驴骡犊特 骇跃超骧

zhū zhǎn zéi dào bǔ huò pàn wáng

诛斩贼盗 捕获叛亡

bù shè liáo wán jī qín ruǎn xiào

布射辽丸 嵇琴阮啸

tián bǐ lún zhǐ jūn qiǎo rén diào

恬笔伦纸 钧巧任钓

shì fēn lì sú bìng jiē jiā miào

释纷利俗 竝皆佳妙

máo shī shū zī gōng pín yán xiào

毛施淑姿 工颦妍笑

nián shǐ měi cuī xī huī lǎng yào

年矢每催 曦晖朗曜

xuán jī xuán wò huì pò huán zhào

璇玑悬斡 晦魄环照

zhǐ xīn xiū hù yǒng suí jí shào

指薪修祜 永绥吉劭

jǔ bù yǐn lǐng fǔ yǎng láng miào

矩步引领 俯仰廊庙

shù dài jīn zhuāng pái huái zhān tiào

束带矜庄 徘徊瞻眺

gū lòu guǎ wén yú méng děng qiào

孤陋寡闻 愚蒙等诮

wèi yǔ zhù zhě yān zāi hū yě

谓语助者 焉哉乎也

分享到:
发表评论(文明上网,友善发言,匿名评论无需登录,已登录用户可直接发表)
还可以输入:400 个字符
评论列表0 条评论
暂无评论!
本文用户信息
文章总计:1
个性签名:暂无
本栏近期热门
本栏最新文章
网站首页|关于本站|联系我们|网站地图|常见问题|手机客户端
文字站感谢每一位喜欢本站的人,欢迎将本站分享给你的朋友!最温暖的文字记录站 ─ 文字站!文学交流群:
本站部分内容来源于互联网,若无意侵犯您的权利,请联系我们及时删除
蜀ICP备14019085号 Copyright © 2015 文字站 www.wenzizhan.com 版权所有
投稿
分享
导航
手机版